180414_shougaku_y_m.

大会要項と大会申込様式は下記からダウンロードしてください。

大会要項  申込様式